Dierhouder

Voor benchmarken van dierhouders past het SDa-expertpanel een benchmark toe per diersoort en bedrijfstype. Dit zodat dierhouders zich kunnen spiegelen aan vergelijkbare processen en prestaties.

Het houden van runderen, varkens, vleeskuikens of vleeskalveren is niet met elkaar te vergelijken. Maar ook het houden van bijvoorbeeld melkvee vraagt weer een andere bedrijfsvoering dan het houden van vleeskalveren en ook het houden van fokzeugen is niet vergelijkbaar met het houden van vleesvarkens. Door de bedrijfstypen nader te differentieren, en daarbij ook rekening te houden met het gemiddeld gewicht van de dieren, kunnen dierhouders zich beter aan elkaar spiegelen. Het SDa-expertpanel heeft daarom op basis van de gebruiksgegevens benchmarkwaarden vastgesteld per diersoort en bedrijfstypen. U vindt een overzicht van alle vastgestelde benchmarkgebieden in het schema hieronder. Bent u dierhouder dan vindt u meer diersoortgerichte informatie elders op deze website.

Het SDa-expertpanel analyseert jaarlijks de gebruikscijfers en kijkt of de gewenste verschuiving van bedrijven in het actie- of signaleringsgebied naar het streefgebied zichtbaar wordt. Het SDa-rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015’; Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen’ beschrijft alle resultaten van de analyses en benoemt de benchmarkwaarden. De SDa-brief met link naar het rapport vind u hier.

De rekenmethodiek van het SDa-expertpanel wordt beschreven in de Standard Operating Procedure.

Antwoord op veel gestelde vragen van dierhouders vindt u hier

 

Met de rundveesector is overeengekomen om de benchmarksystematiek bij te stellen per 1 januari 2018. Dit leidt tot de volgende benchmarkwaarden voor de rundveesector:
 
 Diersoort
 Diergroep
 Signalerings-
 waarde
 Actiewaarde
 Rundvee
 Melkvee
 6
 Als een bedrijf 2 achtereenvolgende   jaren een gebruik hoger dan de   signaleringswaarde heeft, moet actie   worden ondernomen
 
 Opfok
 2
 
 Zoogkoeien
 2
 
 Vleesstieren
 2