Kalverhouder

Vermindering antibioticumgebruik

De Nederlandse kalverhouderij streeft met de varkenshouderij, de pluimveehouderij en de rundveehouderij naar een reductie van antibioticumgebruik van 20% in 2011 en 50% in 2013, ten opzichte van 2009. Deze doelstelling hebben de vier grootste diersectoren samen met andere ketenpartijen geformuleerd in de nota van de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij. Het SDa-expertpanel stelt benchmarkwaarden vast voor antibioticumgebruik die dierhouders als handvat kunnen gebruiken om de gestelde doelen te behalen. Deze benchmarkwaarden worden uitgedrukt in een dierdagdosering per jaar.

De benchmarkwaarden zijn vastgesteld op basis van de gebruiksgegevens over 2013. De laatste stand van zaken leest u in het SDa-rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015’; Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen’.

Registratie diergeneesmiddelen

Kalverhouders kunnen het antibioticagebruik op hun bedrijf registreren via de private kwaliteitssystemen waarbinnen ze produceren. Hierdoor ontstaat er een helder beeld van de eigen prestatie en het behalen van de gestelde reductiedoelstellingen door de kalverhouderij. De SDa vraagt deze gegevens op, beoordeelt de kwaliteit en voert analyses uit. De uitkomst van deze analyse wordt gerapporteerd aan de diersectoren en de overheid. Op basis van de gegevens  stelt de SDa benchmarkindicatoren vast voor dierhouders. Dierhouders in het signalerings- en actieniveau dienen in overleg met hun dierenarts maatregelen te nemen om het antibioticumgebruik op het bedrijf structureel te verlagen. Om dit beleid te ondersteunen zijn private kwaliteitssystemen verbetertrajecten gestart. Meer over de SDa-aanpak en de verbetertrajecten leest u in de 4de SDa-Signalering.

Kritische middelen

Antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet in de humane gezondheidszorg verdienen bijzondere aandacht. Deze antibiotica zijn het meest recent ontwikkeld en micro-organismen hebben hier meestal nog geen resistentie tegen ontwikkeld. Daarom kunnen ze levensreddend zijn voor patiënten met een infectie die niet reageert op behandeling met oudere antibioticasoorten. Het is van groot belang dat deze middelen zorgvuldig en beperkt worden toegepast, zodat de werkzaamheid lang bewaard blijft.

De SDa heeft besloten dat de streefwaarde voor de derde-keuze middelen 0 DDD/J is. Dit geldt voor alle diersectoren. Meer over dit besluit en het gebruik van deze middelen leest u in de SDa-rapportage ‘Het gebruik van fluorochinolonen en de derde en vierde generatie cefalosporines in landbouwhuisdieren’ en de SDa-rapportage ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2012’.
De SDa gaat er van uit dat het aantal bedrijven met nul-gebruik van deze middelen verder zullen toenemen.

Plan van aanpak

Op basis van de benchmarkindicatoren van het SDa-expertpanel kunt u in overleg met uw dierenarts een plan van aanpak formuleren om de reductiedoelstelling te behalen en het gebruik van kritische middelen onder de loep te nemen. Het strekt tot aanbeveling om ook uw andere bedrijfsadviseurs hierbij te betrekken.