Welkom bij de Autoriteit Diergeneesmiddelen

De Autoriteit Diergeneesmiddelen streeft naar verantwoord gebruik van antimicrobiele middelen in de Nederlandse dierhouderij in het belang van de volksgezondheid en met in achtneming van de borging van dierenwelzijn.

Bent u dierhouder, dierenarts of consument?

SDa-jaarverslag 2016 

Het SDa-bestuur publiceert haar jaarverslag dit jaar alleen digitaal. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten in 2016 en in het jaarverslag is de jaarrekening 2016 opgenomen. 

Laag antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren en paarden

De SDa heeft de rapporten van de onderzoeken naar het antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren en paarden uitgebracht. De rapporten zijn het resultaat van de surveys uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Uit de onderzoeken blijkt dat het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren en paarden laag is. Het aantal DDDADAP voor gezelschapsdieren in 2014 was 2,6 en voor paarden 0,56. Het gebruik is ten opzichte van 2012 gedaald met 17,2% voor gezelschapsdieren en met 24% voor paarden. Ook het gebruik van derde keuze middelen is in 2014 gedaald ten opzichte van 2012, tot 0,189 DDDADAP bij gezelschapsdieren en 0,013 DDDADAP bij paarden.Lees verder voor gezelschapsdieren begeleidende brief en rapport gezelschapsdieren en voor paard begeleidende brief en rapport Paard.

Persbericht: geringe daling antibioticumgebruik in dierhouderij; afgelopen vijf jaar laat beweging naar uniform verantwoord gebruik zien

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) publiceert het jaarlijkse rapport over het antibioticumgebruik in 2015. Naast de jaarlijkse rapportage over het gebruik, doet het SDa-expertpanel voorstellen voor het aanpassen van de benchmarkwaardensystematiek. Lees verder

SDa stelt relatie tussen antibioticagebruik en resistentie vast; geen onderbouwing voor benchmarkwaarden

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) publiceert het rapport “Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen, is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk? Lees verder

Betrouwbaarheid van de gegevens is toereikend

De SDa is verheugd dat de betrouwbaarheid van de gegevens, zoals vastgesteld door KPMG, toereikend is voor de SDa om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het antibioticagebruik in de verschillende gemonitorde diersectoren. De belangrijkste bevindingen lichten wij in de SDa-brief verder toe. Lees verder