Benchmarken

Proces tot bijstellen benchmarkwaarden

Het proces om te komen tot nieuwe benchmarkwaarden kent twee hoofdstappen, namelijk:

1.    Benchmarkwaarden 2017: de bestaande benchmarkwaarden gelden tot minimaal eind 2017, waarbij de volgende aanscherping overeen is gekomen:

a.     Streefgebied blijft gelijk;

b.    Signaleringsgebied wordt actiegebied voor wat betreft praktische uitwerking. Dierhouders en dierenartsen die zich structureel in het actie- of signaleringsgebied bevinden worden door de sector aangesproken op antibioticumgebruik dan wel voorschrijfpatroon.

 

2.    Bijgestelde benchmarkwaarden

De nieuwe benchmarkwaarden worden in de loop van 2018  vastgesteld op basis van de volgende informatie:

a.     Wetenschappelijke benadering zoals weergegeven in het rapport over het antibioticumgebruik van 2015; (zie rapport: Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015 pag. 36 t/m 41)

b.    Extra analyses van monitoringgegevens uitgevoerd met beschikbare gebruiksgegevens door het SDa-expertpanel;

c.     Uitkomsten onderzoeken kritische succesfactoren welke in de loop van 2017 worden verwacht;

d.    Aanvullende informatie aangeleverd door sectoren die relevant is voor het     vaststellen van nieuwe benchmarkwaarden.

Voorstellen voor nieuwe benchmarkwaarden op basis van deze informatie worden in  december 2017 aan de sectoren  voorgelegd waarna deze in de eerstvolgende vergadering van het SDa-Bestuur worden vastgesteld. De nieuwe benchmarkwaarden worden vervolgens doorgegeven  aan de verschillende kwaliteitssystemen van de sectoren.

Wat is benchmarken?

Benchmarken is het op regelmatige basis vergelijken van de prestaties en werkwijzen van het eigen bedrijf, de eigen organisatie met die van leidende concurrenten en/of met die van toonaangevende organisaties in andere bedrijfstakken. Het gaat hier om vergelijking met bedrijven die op de te vergelijken aspecten het best presteren.

Referentiepunt

Met benchmarking zoekt u een referentiepunt waaraan u uw eigen bedrijfsactiviteiten kunt spiegelen. Dat punt treedt vervolgens op als uw referentiekader. Benchmarking is niet een eenmalig iets. Benchmarking is, mits goed toegepast, een gestructureerd leerproces om eigen prestaties te verbeteren. Bovendien is het een continu proces. Dit vergt voor uw bedrijf enerzijds nogal wat inspanningen, maar het levert u anderzijds ook veel op in de vorm van een continue verbetering van uw prestaties.
Als u dus bepaalde zaken, bedrijfsfuncties, activiteiten of bedrijfsprocessen van uw bedrijf vergelijkt met andere bedrijven die op deze aspecten beter scoren dan uw bedrijf, dan doet u aan benchmarking. In wezen bent u dus bezig met een soort vergelijkend warenonderzoek

Het ontstaan van benchmarking

Reeds 500 jaar voor Christus schreef Sun Tzu, een Chinese generaal: Als je je vijand kent en je kent jezelf, hoef je niet bang te zijn voor het resultaat van honderd gevechten.


De kern van de methode

In de kern gaat het bij benchmarking om drie stappen:

1. Het vergelijken van de eigen processen en prestaties met die van de andere deelnemers;
2. Het analyseren van de verschillen tussen de diverse processen en prestaties door te proberen te begrijpen waarom deze worden toegepast;
3. Het verbeteren daarvan aan de hand van de informatie verworven tijdens het proces.

Lees hier meer over het benchmarken van dierhouders.

Lees hier meer over het benchmarken van dierenartsen.