Over SDa

Doelstelling

De Autoriteit Diergeneesmiddelen, ondersteunt het streven naar minder en verantwoord antibioticumgebruik in de dierhouderij, zodat risico's voor de volksgezondheid tot een minimum worden beperkt. Hierbij richt zij zich op het volledig transparant maken van het antibioticumgebruik in de dierhouderij en het vaststellen van benchmarkindicatoren die als streefwaardes dienen voor de praktijk.

Taken en werkwijze

De SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen, richt zich op het bevorderen van verantwoord gebruik van antibiotica in de dierhouderij door dierhouders en dierenartsen. De SDa voert benchmarkwaarden op voor antibioticumgebruik per diersector in het algemeen en voor het gebruik van middelen die kritisch zijn voor de humane geneeskunde in het bijzonder. De SDa ontvangt gegevens met betrekking tot antibioticumgebruik en analyseert deze. Ze adviseert de diersectoren verbetertrajecten in te stellen voor bedrijven en dierenartspraktijken die systematisch veel antibiotica inzetten en houdt toezicht op de kwaliteit van de aangeleverde data en de verbetertrajecten. De SDa rapporteert haar gegevensanalyse aan de diersectoren en de overheid.

SDa-expertpanel

Het onafhankelijke SDa-expertpanel bestaat uit wetenschappers uit de humane geneeskunde, de veterinaire wetenschap en de epidemiologie. Dit expertpanel zal benchmarkindicatoren voor verantwoord antibioticumgebruik vaststellen op basis van wetenschappelijk onderbouwde methodes. De samenstelling van het  SDa-expertpanel >

Klankbordgroep SDa-expertpanel

Het SDa-expertpanel beschikt over een klankbordgroep. Deze is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van zowel de vier diersectoren als twee praktiserende dierenartsen namens de KNMvD. Het expertpanel overlegt twee maal per jaar met de klankbordgroep. Daarnaast is er een tot twee maal per jaar overleg tussen het expertpanel en de individuele diersectoren. De samenstelling van de klankbordgroep expertpanel vindt u in bijlage 4 (pag. 14) van het SDa-jaarverslag 2016.

SDa-bureau

Het SDa-bureau bevindt zich in Utrecht aan de Yalelaan 114 en wordt geleid door een directeur. Deze wordt ondersteund door een medewerker Beleid & Communicatie en twee secretarieel medewerkers.

Meer over de mensen van het SDa-bureau >

SDa-bestuur

Het SDa-bestuur bestaat uit een vorozitter, een secretaris, een penningmeester en een vicevoorzitter. Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben elk een vertegenwoordiger welke aanwezig is bij de bestuursvergadering. De samenstelling van het SDa-bestuur >

Raad van Advies

De oprichting van een onafhankelijke Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) was onderdeel van de plannen die beschreven staan in de nota van de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij.
In de Nota van de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij -aangeboden aan minister Verburg eind 2010- beschrijven de convenantpartners de oplossingsrichtingen om tot reductie van het antibioticagebruik in de Nederlandse dierhouderij te komen.

In deze Nota committeren de convenantpartners zich aan antibioticumgebruiksreducties van 20% in 2011 en 50% in 2013, ten opzichte van het referentiejaar 2009. Deze reducties dienen te worden gerealiseerd door kwantitatieve vermindering van het totale antibioticumgebruik, kwalitatieve verbetering van het antibioticumgebruik door het gebruik van voor de volksgezondheid kritische middelen aan strenge voorwaarden te laten voldoen en transparantie van het antibioticumgebruik door centrale registratie.

Om genoemde doelstellingen te realiseren was de oprichting van een onafhankelijke, normerende en toezichthoudende autoriteit wenselijk. Hiertoe werd op 8 december 2010 de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) opgericht. De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij werd in januari 2012 omgezet in een Raad van Advies voor het bestuur van de SDa. In deze raad zijn de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en alle diersectoren vertegenwoordigd.

De samenstelling van de Raad van Advies vindt u in bijlage 3 (pag. 14) van het SDa-jaarverslag 2016.

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht bestaat uit drie leden en ziet namens de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe op de onafhankelijkheid van de SDa. Een overzicht van de samenstelling van de Commissie van Toezicht vindt u in bijlage 6 (pag. 14) van het SDa-jaarverslag 2016 .